ارتباطات راه دور مخابراتی

ارتباطات مخابراتی و از راه دور یعنی مبادله علائم، سیگنالها، پیامها، کلمات، نوشتارها، تصاویر و صداها یا اطلاعات .
ارتباط از طریق سیم، رادیو، نوری یا سایر سیستمهای الکترومغناطیسی انجام می‌شود.
این وسیله از طریق یک رسانه انتقال، مانند رسانه های فیزیکی، از راه کابل برق یا تابش الکترومغناطیسی منتقل می‌شود.
به بیان دیگر این مسیرهای انتقالی اغلب به کانالهای ارتباطی تقسیم می شوند.
این کانالهای ارتباطی مزایای استفاده از multiplexing را دارند.

وسایل اولیه برقراری ارتباط از راه دور شامل :
سیگنال های بصری، مانند چراغها
سیگنال های دود
تلگراف semaphore
heliographs نوری
نمونه های دیگر ارتباط از راه دور قبل از دوران مدرن شامل پیام های صوتی مانند درام های رمزگذاری شده، شاخ های دمیده شده از ریه و سوت های بلند است.

Business planning & strategy

Progressively maintain extensive infomediaries via extensible niches. Dramatically disseminate standardized metrics after resource-leveling processes. Objectively pursue diverse catalysts for change for interoperable meta-services. Distinctively re-engineer revolutionary meta-services and premium architectures.

If you want to know brief download this Broucher